Špatné zprávy pro Poříčáky, v jejich městské části se zase nebudou opravovat chodníky, nebude se investovat, navíc zastupitelé nejméně na 15 let navádí těžkou nákladní kamionovou dopravu do centra Poříčí a na Lipové náměstí

V pondělí 7.března v podvečer schválili zastupitelé Města Trutnova rozpočet  pro rok  2016.  Pro městkou část Poříčí to znamená, že v letošním roce se nezlepší dlouhodobé diskriminační podfinancování této městské části. V Poříčí se nebudou dávat peníze na opravy a na rekonstrukce havarijního stavu chodníků, nepřipravují se žádné akce v oblasti bydlení, vzdělávání, kultury. Pouze v oblasti sportu se bude pokračovat na výstavbě diskutabilní loděnice.

Procentuelní vyčíslení podílu ve výdajové složce investic a účelových prostředků  TST s.r.o.  v rozpočtu Města Trutnov pro rok 2016, který je  vydáván pro Poříčí, se pohybuje kolem hodnoty 10 % z celkových výdajů města v těchto kapitolách.

A co je horší, schválením akce „Rekonstrukce ul. Ječná – I. etapa (vybudování komunikace u nádraží ČD)“ dojde po realizaci investice za 22 miliónů korun nejméně na 15 let k navedení těžké kamionové nákladní dopravy do centra Poříčí. Město zainvestovalo projektovou dokumentaci a na svých pozemcích (některé ještě přikoupí) vybuduje zcela novou komunikaci u nádraží k areálu firmy Kasper Kovo a dojde tak k propojení s komunikací v ulici Ječná. Právě jenom po komunikaci v ulici Ječná je v současnosti obtížně zajišťována těžká doprava do firmy Kasper Kovo a do ostatních průmyslových podniků v této oblasti.

Vybudováním komunikace u nádraží Trutnov Střed  umožní město výjezd a vjezd nákladní dopravy i ulicí Voletinská. Pro občany Poříčí to však znamená, že se budou muset nejméně na 15 let, do doby vybudování nájezdů na dálnici (nebo rychlostní silnici), smířit s tím, že tato těžká doprava bude vedena po ulici Voletinská, přes Lipové náměstí s výjezdem (a vjezdem) na silnici ve směru Náchod a Broumovsko. Co to bude znamenat pro již dnes kolizní situace na přechodech pro chodce, na výjezdu z ulice Voletinská v křižovatce na exponovanou a významně dopravně zatíženou silnici Náchod – Trutnov na Lipovém náměstí, na dopravní situaci u kostela, kde jsou odstavovány autobusy MHD, na provoz v ulici Voletinská s parkujícími vozy po obou stranách komunikace i na samotný stavebně-technický stav vozovky v ulici Voletinská (v současné době již zasluhující kompletní rekonstrukci včetně oprav odvodnění a nových podkladních vrstev) radši ani nemyslet.

Pan starosta ve svých vyjádřeních sdělil občanům, že Poříčí vždycky bylo průmyslovou částí města, jsou zde vybudovány výrobní a ostatní závody a podniky,  a tím jsou historicky i urbanisticky dané podmínky pro to, aby to tak bylo i v budoucnu. Dále že za to nemůže, jací lidé v Poříčí bydlí a že se těm lidem nějak jaksi nechce investovat do svých nemovitostí. A také, že vlastně město ani v Poříčí vůbec nevlastní žádné nemovitosti (pokud se městu již podařilo všechny prodat).

Že bylo a je Poříčí průmyslovou oblastí, s tím lze souhlasit. Je ale třeba také respektovat, že v této městské části  žije, bydlí, vychovává své děti přes tisíc občanů. A ti, kteří se tady narodili,  tady chtějí třeba bydlet dál, mají tu své rodiče a prarodiče. A tito občané chtějí také ve svém bydlišti žít kulturně, chtějí zde mít občanskou vybavenost (obchody, restaurace, lékárnu, dětská hřiště apod.). Musí se však jenom denně dívat na stále se zhoršující stav infrastruktury, neopravených komunikací a chodníků a chátrajících domů.

Pokud by se město Trutnov 25 let řádně staralo o městkou část Poříčí, pravidelně  investovalo (vždyť příjmy z daní jak přímých, tak přerozdělovaných ze státního rozpočtu, z daní, odváděných podniky v Poříčí jsou velmi významnou příjmovou položkou v rozpočtu města), tak by dnes tato zanedbaná městská část nevypadala tak, jak vypadá. A pokud by bylo Poříčí městkou částí s upraveným prostředím, kvalitními komunikacemi, chodníky, výstavním náměstím, s vytvořením podmínek pro individuální výstavbu, lidé by z Poříčí neutíkali, investovali by do svých domů, s nimi by se vrátili i drobní živnostníci s podnikatelskými aktivitami.

Zatím však bohužel při současném přístupu vedení města a zastupitelů města Poříčáky lepší budoucnost nečeká.

Miroslav Šnajdr

Autor je 40. let občanem Trutnova s bydlištěm v městské části Poříčí