Připomínky k návrhu rozpočtu města Trutnov pro rok 2017 a k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2019, zveřejněných na úřední desce a webových stránkách města Trutnov.

Ke zveřejněným dokumentům předkládám následující připomínky. Již na konci roku 2015 jsem otevřeným dopisem zastupitelům města sděloval svoji nespokojenost s finanční politikou města, týkající se dlouhodobého diskriminačního podfinancování městské části Poříčí.  Dále v únoru 2016 jsem v tomto smyslu uplatnil u zastupitelstva města připomínky k návrhu  rozpočtu pro rok 2016. Moje připomínky k návrhu rozpočtu města pro rok 2016 byly jen okrajově diskutovány na schůzi zastupitelstva, při kterém se rozpočet schvaloval, ale bez jakéhokoliv zohlednění připomínek.

Pro připomenutí uvádím některé údaje z uplatněných připomínek k návrhu rozpočtu pro rok 2016 (schválen 7. března 2016)

Čísla z návrhu rozpočtu 2016 (investice):

Výdaje,10, 13, Kapitola Odbor rozvoje města

Celkem město: 102.236 tis, z toho pro Poříčí 11.925 tis. …tj. 11,6 %

(Kapitola technické služby Trutnov s.r.o. – účelové prostředky….celkem město 7.982 tis, z toho pro Poříčí 465 tis … tj. 5,7%)

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2016 došlo ke schválení rozpočtových změn (první již v dubnu 2016, druhá v červnu 2016, třetí v září 2016, čtvrtá v prosinci 2016), došlo i k zásadním změnám v uvedených číslech :

Schválený rozpočet na rok 2016: výdaje celkem 559.794,43 tis

Skutečnost rozpočet v roce 2016: výdaje celkem 617.314,33 tis

V nyní zveřejněném rozpočtu 2016 bohužel není uveden rozpis skutečných výdajů u jednotlivých investičních akcí Odboru rozvoje města, proto není z tohoto dokumentu možno zjistit „plnění“ rozpočtu v jednotlivých akcích (prostavěnost) a výčet dalších zařazených (v původním rozpočtu neuvedených, ale schválených v jednotlivých změnách) investičních akcích. Rovněž tak není možno zjistit, zda některé akce, v původním rozpočtu schválené, vůbec byly realizovány, nebo v jakém rozsahu.

Posuzování navazujících částek u „rozpracovaných“ akcí z roku 2016, pokračujících v roce 2017 je tak pro občana nemožné. Příklad: schválený rozpočet 2016 akce Rek. ulice Ječná …  7.500 tis, návrh rozpočtu 2017 … 5.500 tis, prostavěno v roce 2016 …. ???.

Čtěte také:  Reakce na článek M. Šnajdra o dění v Poříčí

Praxe tvorby rozpočtu městem Trutnov je taková, že na konci končícího roku je schvalováno „rozpočtové provizorium“ (s rozepsáním jen části investičních akcí, bez zveřejnění,  bez možnosti uplatnění připomínek veřejnosti, bez hospodářského výsledku končícího roku… argument „však to je jen provizorium, budeme schvalovat rozpočet, až budeme vědět výsledky a kolik peněz nám přijde atd.“), následně se schvaluje návrh rozpočtu (ale už po uplynutí celého čtvrtletí v běžném roce) se zveřejněním a rozpisem investičních akcí, ale bez návaznosti na vyhodnocení rozpočtu uplynulého roku (nerozepsáno plnění u jednotlivých akcí), nyní s možnosti uplatnění připomínek. Následuje projednávání rozpočtových změn (v roce čtyři, někdy i pět, první již měsíc po schválení rozpočtu). Rozpočtové změny se již nezveřejňují (pouze jako materiál k projednání na ZM) a občané tak nemají možnost se kvalifikovaně ke změnám, tedy rozpočtu města v této části, vyjádřit (pokud nevyužijí osobní diskuze na zasedání zastupitelstva, vzhledem k obsazení zastupitelstva však vždy marné).  Doplňuji, že změny rozpočtu představují zhruba 10 % celkových výdajů i příjmů (např. v roce 2016 tj. 58 miliónů korun českých ve výdajové položce rozpočtu) a dochází k zařazení investičních akcí, o kterých v rozpočtovém provizoriu, nebo ve schváleném rozpočtu, není ani zmínka. Tak se do návrhu rozpočtu pro rok 2017 dostala investiční akce Rekonstrukce komunikace Na Lukách s nákladem 15.000 tis, i když o ní veřejnost do února neměla žádné informace. Tato praxe pak umožňuje vedení města „žonglovat“ s investičními náklady zařazováním, nebo naopak vyřazováním investičních akcí bez veřejné kontroly a bez možnosti vyjádření veřejnosti.

Připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2017:

Opětovně uplatňuji připomínku k pokračující diskriminační investiční politice města vůči městské části Poříčí a dokládám toto tvrzení čísly z návrhu rozpočtu 2017:

Kapitola:

  • DOPRAVA …  50.155 tis ,  z toho Poříčí: Ječná ..5.500 tis, projekt cyklostezka Poříčí.. 200 tis, příprava chodníky Petříkovická … 650 tis, cyklotrasa Poříčí … 200 tis
  • VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ….. 500 tis, z toho Poříčí … 0
  • VZDĚLÁVÁNÍ …. 17.690 tis, z toho Poříčí …. 0
  • KULTURA … 19.625 tis., z toho Poříčí … 0
  • TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST …  1.989 tis, z toho Poříčí … 0
  • BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ … 18. 995 tis, z toho Poříčí … 0 (projektová dokumentace v částce 5.000 tis nerozepsána, na které akce?)
  • OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ….  400 tis, z toho Poříčí … 0
  • SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE …6.500 tis, z toho Poříčí … 0

Celkem  Kapitola Odbor rozvoje města (bez Technických služeb – provoz a údržba a účelové prostředky.) …… 115.854 tis, z toho Poříčí … 6.950 tis, tj. .. 5,99 %.

Čtěte také:  Špatné zprávy pro obyvatele Poříčí

Vzhledem k obdobné situaci v minulých letech žádám o zařazení do návrhu rozpočtu pro rok 2017 investičních akcí (resp. jejich projektové přípravy), které pomohou zlepšit neutěšený stav městské části Poříčí. Na podporu mého požadavku zmiňuji i výsledky iniciativy občanů Poříčí v roce 2016 (viz. schůzky v rámci iniciativy „Oživené Poříčí“ a schůzka, organizovaná Městem Trutnov na fotbalovém stadionu v Poříčí, dále iniciativa „Městské zásahy“). V rámci těchto akcí byla jasně deklarována nespokojenost občanů  Poříčí se současným stavem této městské části a s dlouhodobým přístupem města Trutnova ke specifické problematice Poříčí a diskriminujícími podmínkami při tvorbě rozpočtů města.

1/ Lipové náměstí –  kompletní rekonstrukce s mobiliářem (s vyřešením kolizní dopravní situace, s vyloučením parkování  autobusů MHD, s řešením bezpečných přechodů pro chodce atd.)

2/ Ulice Voletinská – oprava chodníků, řešit s vlastníkem silnice (vozovky) havarijní stav, doplnit zpomalovací prahy atd.

3/ Ulice Sportovní –  kompletní rekonstrukce chodníků, řešení stavu kanalizace dešťové (odvodnění vozovky), doplnění zpomalovacích pruhů atd.

4/ Dětská hřiště –  vybudování nových dětských hřišť s bezpečnými hracími prvky a  zajištěním podle současných hygienických předpisů

5/ Kulturní středisko pro volný čas občanů Poříčí (bývalý objekt ODEON) –  ponechat v majetku města (městu se již deset let objekt nepodařilo prodat) a objekt (nyní v havarijním stavu, který by měl s městem Trutnov řešit příslušný stavební úřad) po rekonstrukci využívat občany Poříčí jako místo setkávání seniorů, matek s dětmi, spolků zájmové činnosti apod., tedy místa, které se v Poříčí zoufale nedostává

6/ Parkoviště – vzhledem k enormnímu nárůstu nákladní a osobní dopravy (lidé, dojíždějící svými auty do podniků Kasper Kovo, Mdex, atd.) řešit „generel“ dopravy s vybudováním městských parkovišť (a rovněž odstavného parkoviště na okraji města s dopravou MHD do  centra města Trutnov, systém „park and ride“ apod.). Se vzrůstajícím provozem je neúnosná  (a bude se zhoršovat) situace v ulicích Žitná, Benešova, Voletinská, Kožešnická, Lipové náměstí atd. Bude nutno řešit zónou s omezením (zákazem) parkování v centra Poříčí a přilehlých ulic.

7/ Kamerový systém městské policie – rozšířit na centrum a okolí.

8/ Ulice Vysoká stráň – kompletní rekonstrukce s bezprašným povrchem.

9/ Sportoviště Poříčí a park u hřiště  – kultivace sportovního areálu (fotbalové hřiště Poříčí) – kompletní rekonstrukce s novým povrchem běžecké dráhy (využívá škola), kabinami, prostorami pro využití rodin s dětmi, s přístupem veřejnosti, prostorami pro uspořádání akcí s dětským programem apod.

10/ Volná plocha u náměstí – řešení využití volné plochy ve vlastnictví Města (cenné území, neprodávat) pro občany Poříčí (dům pro seniory, knihovna, výstavní síň apod.).

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2019:

Čtěte také:  Připomínky k rozpočtu města Trutnov na rok 2016

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2019 je zpracován v celkových částkách ( příjmy, výdaje) a předpokládám, že podkladem pro stanovení těchto částek musí být i střednědobý předpoklad přípravy a realizace investičních akcí.

Žádám tímto o zveřejnění těchto údajů (střednědobý předpoklad přípravy a realizace investičních akcí na roky 2018 a 2019) k možnosti diskuze veřejnosti a uplatnění připomínek občanů.

Zároveň uplatňuji požadavek na zahrnutí shora uvedených investičních akcí do střednědobého výhledu, pokud nebudou již zahrnuty  do rozpočtu pro rok 2017.

Miroslav Šnajdr